خرید بصورت پکیج از فروشگاه های نرم افزاری
شما می‌توانید با مراجعه به فروشگاه های نرم افزاری شهر/محل خودتان ضد ویروس شید را بصورت یک پکیج کامل، شامل راهنما، سی‌دی و کارت عضویت بروزرسانی یک-ساله خریداری فرمایید.

خرید/تمدید نام کاربری
پس از دانلود و نصب ضد ویروس شید، برای فعال‌سازی دائمی ضدویروس، شما باید یک نام کاربری خریداری کنید. هر نام کاربری خریداری شده برای مدت یک (یا دو) سال قابلیت به‌روزرسانی ضدویروس را برای یک رایانه فعال می‌سازد.

شما همچنین می توانید با تمدید نام کاربری قدیمی خود، با پرداخت هزینه پایین تر آن را برای یک یا دو سال دیگر استفاده فرمایید.

تماس با پشتیبانی

تلفن پشتیبانی : 8 - 33437737 (023) 
روزهای غیرتعطیل ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر

تلفن انتقادات و پیشنهادات : 33343043 (023) 
روزهای غیرتعطیل ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر

 

فرم ورود

خرید یا تمدید - ضد ویروس شید

خرید بصورت پکیج از فروشگاه های نرم افزاری
شما می‌توانید با مراجعه به فروشگاه های نرم افزاری شهر/محل خودتان ضد ویروس شید را بصورت یک پکیج کامل، شامل راهنما، سی‌دی و کارت عضویت بروزرسانی یک-ساله خریداری فرمایید.

خرید/تمدید نام کاربری
پس از دانلود و نصب ضد ویروس شید، برای فعال‌سازی دائمی ضدویروس، شما باید یک نام کاربری خریداری کنید. هر نام کاربری خریداری شده برای مدت یک (یا دو) سال قابلیت به‌روزرسانی ضدویروس را برای یک رایانه فعال می‌سازد.

شما همچنین می توانید با تمدید نام کاربری قدیمی خود، با پرداخت هزینه پایین تر آن را برای یک یا دو سال دیگر استفاده فرمایید.

تماس با پشتیبانی

تلفن پشتیبانی : 8 - 33437737 (023) 
روزهای غیرتعطیل ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر

تلفن انتقادات و پیشنهادات : 33343043 (023) 
روزهای غیرتعطیل ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر